NAMIB (12) Stile: Slideshow

Le dune del deserto del Namib, in Namibia.
Analogico. 1999.

Namib Desert, Namibia.
Namib Desert, Namibia.
Namib Desert, Namibia.
Namib Desert, Namibia.
Namib Desert, Namibia.
Namib Desert, Namibia.